Salgs- og leveringsbetingelser ved erhvervskøb

 

Anvendelse

Medmindre andet følger af særskilt aftale eller nedenstående bestemmelser, finder Almindelige Leveringsbetingelser NL 92 anvendelse.

 

Tilbud, priser og levering

Venti AS er indtil, der er afgivet overensstemmende accept, berettiget til at tilbagekalde afgivne tilbud, således disse bortfalder.

Venti AS forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre priser/prislister.

Alle priser, herunder priser i disse betingelser er angivet i danske kroner og uden tillæg af moms, told, skatter og afgifter, emballage, gebyrer eller fragt. Produkter fra Venti AS leveres Ex Works ab lager/fabrik (Incoterms 2010).

Levering sker, når varen er stillet til rådighed for købers afhentning på Venti AS’ forretningssteder. På dette tidspunkt overgår risikoen for produkterne til køber.

Såfremt Venti AS ifølge særskilt aftale skal levere varen på anden måde, er et angivet tidspunkt for varens fremkomst alene vejledende, og Venti AS er uden ansvar for forsinkelse, der skyldes trafikale forhold eller utilstrækkelige kørefaste forhold.

Venti AS fremsender ordrebekræftelser, fakturaer, kontoudtog m.v. elektronisk. Ved krav om fremsendelse af fysiske fakturaer opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 39 pr. faktura.

Til dækning af Venti AS’ håndtering og bortskaffelse af affald og miljøskadelige stoffer på forsvarlig vis opkræver Venti AS et miljøgebyr på 2,5 ‰ af den oplyste pris for varen i prislister eller på anden vis uden fradrag af rabatter og uden tillæg af moms, told, skatter og afgifter, gebyrer, emballage eller fragt.

Ved forcering af hastestykker tillægges et gebyr på kr. 500 pr. ordre. Ved evt. overarbejde i forbindelse med hasteordre tillægges desuden et gebyr på kr. 200 pr. påbegyndt time. Kunden informeres altid inden igangsætning.

Såfremt reserveret produktionstid ikke benyttes eller aflyses, forbeholder Venti sig retten til at fakturere kunden 15 % af forgæves reserveret produktionstid.

Venti AS forbeholder sig at foretage sådanne ændringer i konstruktion og udførelse af produkter, som Venti AS måtte finde nødvendige.

Venti AS er uden ansvar for, om tekniske beskrivelser til specialprodukter, som Venti AS modtager fra køber eller en af køber anvist tredjemand opfylder gældende krav, normer og standarder indenfor ventilationsbranchen.

 

Fragt

Venti AS arrangerer i henhold til særskilt skriftlig aftale fragt. Lastning og fragt sker for købers regning og risiko, og levering anses for sket på tidspunktet, hvor produkterne er stillet til rådighed for transportøren.

 Fragt faktureres enten som en procentdel af prisen eller i henhold til særskilt aftale. Ved følgende leverancer beregnes fragten som 8 % af den oplyste pris for varen i prislister eller på anden vis uden fradrag af rabatter og uden tillæg af moms, told, skatter og afgifter, gebyrer, emballage eller fragt, dog minimum med kr. 250 pr. ordre:

·         Cirkulære rør og fittings til og med Ø630.

·         Rektangulære kanaler og faconstykker til og med 650mm.

·         For alle tekniske produkter. I disse tilfælde fastlægger Venti AS transportformen.

Ved leverancer af øvrige varer, eller til øer, som ikke er forbundet til fastlandet via broer, eller i tilfælde, hvor der kræves ekstra service, såsom levering på klokkeslæt, med kran, med anden transportform end sædvanligvis anvendt af Venti AS, eller ved flere aflæsningssteder betales fragt i henhold til særskilt aftale.

Det påhviler køber selv at forsikre transporten. Køber bærer omkostninger ved eventuel ventetid og skal stille fornødent mandskab og faciliteter til rådighed for aflæsning.

 

Betaling m.v.

Såfremt ingen anden skriftlig aftale indgås, forfalder Venti AS’ krav på betaling ved levering. I tilfælde af forsinket betaling debiteres køber rente med en rentesats på 2 % pr. påbegyndt måned med virkning fra den 1. i måneden efter levering har fundet sted.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller til at tilbageholde købesummen helt eller delvist som følge af modfordringer af nogen art.

 

Reklamationer

Ved Venti AS’ fremsendelse af ordrebekræftelse er køber forpligtet til omgående og inden 24 timer at reklamere skriftligt, såfremt køber ikke mener, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med det aftalte. I modsat fald leverer og fakturerer Venti AS i overensstemmelse med det anførte i ordrebekræftelsen.

Køber er forpligtet til ved levering straks at sikre sig, at det leverede er som aftalt og uden fejl og mangler, og derved foretage undersøgelser i overensstemmelse med almindelig handelbrug.

Såfremt køber ikke foretager sådan undersøgelse af produkterne, kan køberen ikke efterfølgende reklamere over fejl og mangler, som sådan undersøgelse kunne have afdækket.

Eventuelle reklamationer over, at det leverede ikke er i overensstemmelse med det aftalte eller er behæftet med fejl og mangler, som køber ved leveringen har eller burde have konstateret, skal ske skriftligt til Venti AS umiddelbart og senest 7 hverdage efter levering. I modsat fald mister køber retten til at gøre krav som følge af fejl og mangler eller uoverensstemmende levering i forhold til det aftalte gældende overfor Venti AS.

Ved berettigede reklamationer over mangelfulde varer er Venti AS berettiget til at erstatte varen med anden tilsvarende vare eller afhjælpe manglen indenfor rimelig tid.

Demontering, lastning, transport og montering foretages af køber for egen regning og risiko. Venti AS’ er uden ansvar for ethvert indirekte tab, som mangler ved en given vare eller forsinkelse med levering af varen har påført køber eller tredjemand.

Købers krav mod Venti AS i anledning af leverede varer er til enhver tid begrænset til den pågældende vares fakturapris.

I tilfælde af force majeure, - dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelse i levering af varer eller mangelfulde varer leveret af underleverandører, væsentlige prisforhøjelser for sådanne leveringer, krig (varslet eller ikke varslet), oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejderoptøjer, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, blokade, embargo, mangel på grundlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport, ethvert usædvanligt eller uventet regerings- eller statsindgreb, eller lignende tilfælde er Venti AS uden ansvar.

 

Produktansvar

Venti AS er ansvarlig i henhold til gældende lov om produktansvar, dog med forbehold for de begrænsninger, der fremgår af nærværende betingelser.

Venti AS kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til produktionstab, driftstab, tidstab, pønalerstatning og følgeomkostninger forårsaget af en mangelfuld vare.

Venti AS kan ikke holdes ansvarlig for skade på produkter fremstillet af køber eller efterfølgende købere eller på produkter fremstillet af sådanne produkter. Videre kan Venti AS ikke holdes ansvarlig for tab lidt i forbindelse med transport eller erstatning af et produkt, der er blevet videresolgt.

Skulle køber blive opmærksom på, at de købte varer har forårsaget skade eller der er fare for, at de skal forårsage skade, skal køber uden ugrundet ophold give Venti AS skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen fritager ikke køber for dennes forpligtelse til at minimere sådan skade.

I det omfang Venti AS måtte pådrage sig produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at skadesløsholde Venti AS i det omfang, sådant ansvar overskrider begrænsningerne i henhold til nærværende bestemmelse. Køber accepterer hermed at blive adciteret af Venti AS for enhver domstol, for hvilken en eventuel retssag mod Venti AS om produktansvar vil blive anlagt.

Køber skal give meddelelse til Venti AS, såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav om produktansvar mod køber.

 

Returemballage

Ved levering faktureres køber følgende beløb for medfølgende returemballage:

Rør- og gitterbure: kr. 3.785

Rørcover: kr. 200

Poser: kr. 120

Hjul: kr. 400

Returbag 1: kr. 28

Returbag 2: kr. 35

Returbag 3: kr. 50

 

Ved returnering af returemballagen uden fejl og mangler krediteres køber fakturerede beløb for returemballage.

Ved returnering af rør- og gitterbure krediteres køber dog alene kr. 3.485 pr. bur.

 

Returnering af varer

Varer kan alene returneres i henhold til forudgående aftale med Venti AS og for købers regning og risiko. Standardvarer til en samlet værdi under kr. 500 netto eksklusiv moms tages ikke retur.

Køber skal i forbindelse med returnering af varer oplyse følgende:

·         Information om køber.

·         Venti AS’ ordre- eller fakturanummer.

Såfremt standardvarer returneres i samme stand som de blev leveret og godkendes af Venti AS, krediteres køber fakturaprisen for varerne fratrukket 40 %. Ikke godkendte varer returneres eller skrottes på købers regning af Venti AS.

 

Tvister

Ved uoverensstemmelser mellem parterne afgøres disse efter dansk ret ved de civile domstole med Retten i Aarhus som værneting i første instans.